Algemene voorwaarden – Not Just Content

Not Just Content, gevestigd te Almere aan Ludenbos 10 en ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 67379648 houdt zich bezig met de levering van dienstverlening en producten op het vlak van videomarketing en videoproductie en alles wat daarmee samenhangt. Deze voorwaarden zijn van toepassing als Not Just Content een andere partij, hierna “wederpartij”, diensten en/of producten levert.

 

1.     Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en onderhandelingen tussen Not Just Content en een wederpartij.

1.2 Onderliggende voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van een andere partij op welke wijze dan ook aan Not Just Content kenbaar gemaakt en ongeacht waar de overeenkomst is gesloten of de prestatie door Not Just Content geleverd wordt. Van dit artikel kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk door partijen worden afgeweken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij door Not Just Content van de hand gewezen.

1.4 Afwijking van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien Not Just Content schriftelijk met die afwijking heeft ingestemd.

1.5 Een wederpartij heeft ingestemd met deze algemene voorwaarden indien een wederpartij een overeenkomst met Not Just Content heeft gesloten waarin naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, deze bij de overeenkomst gesloten zijn en mede voor ontvangst van de algemene voorwaarden is getekend, behalve wanneer binnen een week na het sluiten der overeenkomst en, zo die termijn korter is, in elk geval voordat door Not Just Content enige handeling is gedaan ter uitvoering der overeengekomen prestatie door de wederpartij een schriftelijk, uitdrukkelijk en gemotiveerd relevant bezwaar tegen (een onderdeel van) deze algemene voorwaarden is gemaakt. Partijen kunnen dan in overleg besluiten de overeenkomst tegen andere voorwaarden of in een gewijzigde vorm al dan niet te laten voortduren.

1.6 Indien (een gedeelte van) een artikel van deze voorwaarden nietig zou worden of op een andere grond niet van toepassing zou zijn blijft het overige deel van dat artikel en/of deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing op een wijze die de bedoeling van het oorspronkelijke en volledige artikel en/of deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk benadert.

 

2.  Offertes en acceptatie van opdrachten

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijslijsten van Not Just Content zijn vrijblijvend en onderhevig aan mogelijke prijswijzigingen. Offertes en aanbiedingen kennen een geldigheid van 14 dagen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachten zijn voor Not Just Content overeengekomen voor zover de wederpartij de overeenkomst met Not Just Content met daarin opgenomen de te leveren diensten en/of producten en het betalingsschema volledig en naar waarheid heeft ingevuld, ondertekend en geretourneerd of indien en voor zover zij een schriftelijke en genummerde factuur aan de wederpartij heeft doen toekomen. Acceptatie van opdrachten geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de beschikbaarheid van designers, videoproducenten, tekstschrijvers en wat ook maar nodig mocht zijn voor de realisatie van de opdracht.

2.2 Overschrijdingen van offertes en aanbiedingen tot 10 procent worden als begrotingsrisico door de wederpartij geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld. 2.3 Not Just Content is te allen tijde gerechtigd om opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren indien, naar haar uitsluitend oordeel op welk moment dan ook vastgesteld, de uitvoering van dergelijke opdrachten haar zou kunnen aantasten in haar goede naam, dan wel afbreuk doen aan de standing van haar bedrijf en voorts meer in alle gevallen waarin, naar haar uitsluitendoordeel, de uitvoering van een opdracht zou kunnen leiden tot een schending van contractuele of wettelijke rechten van derden of van de goede zeden of de openbare orde. Not Just Content zal in een dergelijk geval niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

2.4 Not Just Content zal tot geen enkele prestatie gehouden zijn alvorens de wederpartij naar waarheid en volledig de nodige formulieren en de overeenkomst daarin opgenomen de te leveren diensten en/of producten en het betalingsschema waar deze voorwaarden aan gehecht zijn heeft ingevuld, ondertekend en geretourneerd. In het geval dat de in de vorige volzin genoemde documenten niet naar waarheid zijn ingevuld is Not Just Content te allen tijde gerechtigd om de opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren zonder dat Not Just Content tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

3.  Prijzen, levering, betaling en nakoming

3.1 Alle (deel)betalingen die met de wederpartij in het betalingsschema zijn overeengekomen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata door Not Just Content ontvangen te zijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Not Just Content kan de wederpartij ten alle tijden vragen om een deel betaling van minimaal 50% van het totale offertebedrag vóór aanvang van de opdracht. Na oplevering wordt het resterende bedrag, indien van toepassing vermeerderd met meerkosten, in rekening gebracht.

3.2 Not Just Content behoudt zich het recht voor om pas tot oplevering van producten, bestanden en andere zaken die voortvloeien uit de overeenkomst over te gaan na ontvangst van de volledige betaling door de wederpartij.

3.3 Mediakosten dienen door Not Just Content van de wederpartij te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de wederpartij tot betaling van deze kosten verplicht is.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere eventuele verzend-, transport-, reis- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Not Just Content is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden na het verzenden van de offerte of aanbieding te verrekenen met de wederpartij.

3.6 Porto- en andere verspreidingskosten voor post reclamezendingen dienen voor verzending en/of verspreiding door de wederpartij aan Not Just Content te zijn voldaan.

3.7 Een betaling is door Not Just Content ontvangen als het geld daadwerkelijk en controleerbaar op haar rekening is bijgeschreven.

3.8 Indien een (deel)betaling niet op of voor de in het betalingsschema overeengekomen betaaldatum is ontvangen, is de wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in verzuim en vanaf de vervaldag wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens heeft Not Just

Content alsdan het recht aan de wederpartij alle eventueel te maken (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen. De in de vorige volzin genoemde kosten belopen zonder dat Not Just Content tot levering van enig bewijs gehouden is en zonder dat daadwerkelijk een externe partij met de incassering belast hoeft te zijn, 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente. Een en ander onverminderd de overige aanspraken die Not Just Content zou kunnen hebben op vergoeding van kosten en schade.

3.9 Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot (deel)betaling(en) heeft Not Just Content het recht haar prestatie voor de wederpartij met onmiddellijke ingang te staken of na het niet ontvangen van de verschuldigde (deel)betaling na het verloop van een redelijke termijn van een week de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding of restitutie aan de wederpartij verschuldigd te zijn. Het totaal van de in het betalingsschema genoemde bedragen is dan onmiddellijk, volledig en zonder verdere kennisgeving opeisbaar. Zelfs in het geval dat na betaling van alle(deel)betalingen Not Just Content besluit om toch met haar levering van de prestatie voor de wederpartij verder te gaan kan in dergelijke gevallen niet gegarandeerd worden dat de levering op hetzelfde tijdstip en in dezelfde vorm plaats zal vinden.

3.10 Not Just Content heeft de inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te doen plaatsvinden als met de wederpartij is overeengekomen. Not Just Content is, indien daartoe door omstandigheden gedwongen, echter gerechtigd van de levering van diensten en producten af te wijken.

3.11 De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te annuleren niet later dan 30 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden. Restitutie van reeds door de wederpartij voldane gelden zal slechts plaatsvinden, indien en voor zover Not Just Content zelf volledige restitutie van haar leveranciers zal krijgen en zij in staat is kosteloos alle onderdelen van de door haar samengestelde levering van diensten en/of producten te annuleren waarbij het gerestitueerde bedrag echter nooit meer zal bedragen dan 50% van het totale voor de levering overeengekomen bedrag. Dit betekent tevens dat de wederpartij indien zij op het moment van annuleren nog geen 50% van het totale voor diensten en/of producten overeengekomen bedrag aan Not Just Content had voldaan zij hier alsnog zorg voor dient te dragen binnen 14 dagen na de annulering. Een tot stand gekomen Overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan worden er kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de opdracht binnen 48 uur schriftelijk wordt geannuleerd, is Opdrachtgever aan Not Just Content 70% van het overeengekomen offertebedrag vermeerderd met eventuele additionele kosten verschuldigd. Wanneer de opdracht binnen 24 uur schriftelijk wordt geannuleerd, is Opdrachtgever aan Not Just Content het volledige bedrag te noemen 100% van het overeengekomen offertebedrag vermeerderd met eventuele additionele kosten verschuldigd.

3.12 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Not Just Content ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de wederpartij geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Not Just Content.

 

4.  Aansprakelijkheid

4.1 In geval van overmacht, waaronder mede begrepen werkstaking of onvoorziene

omstandigheden waardoor (een deel van) de levering geen doorgang kan vinden, mag Not Just Content die uitvoering van de overeenkomst indien redelijkerwijs mogelijk opschorten, respectievelijk de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, afhankelijk van het feit of de overmacht of omstandigheid al dan niet van tijdelijke aard is. Not Just Content is niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg van een dergelijke opschorting of ontbinding.

4.2 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als overmacht onder meer: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, belemmering van mogelijkheid tot reizen van betrokken personen, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën of installaties, storingen in de levering van energie alsmede alle omstandigheden waardoor Not Just

Content of haar leveranciers in de normale uitoefening van hun bedrijf worden belemmerd. 4.3 Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden, bepaalde onderdelen van de overeenkomst niet geleverd kunnen worden door Not Just Content, is de wederpartij desalniettemin verplicht, de levering in die gewijzigde vorm af te nemen als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de levering in die gewijzigde vorm naar aard en inhoud belangrijke overeenkomsten vertoont met de oorspronkelijke levering.

4.4 Indien partijen op grond van hetgeen gesteld in lid 3.11 bepalen dat zij de levering in die gewijzigde vorm geen doorgang willen laten vinden zullen de regels voor restitutie aan de wederpartij zoals omschreven onder 4.3 van toepassing zijn.

4.5 De wederpartij vrijwaart Not Just Content voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij, dan wel van personen welke namens of in de plaats van wederpartij gebruik maken van de levering welke worden verstrekt door Not Just Content. 4.6 Indien de overeenkomst met de wederpartij op grond van artikel 2.3 of 2.4 wordt ontbonden is Not Just Content in tegenstelling tot hetgeen hieromtrent in de leden van artikel 4 is gesteld tot geen enkele restitutie aan wederpartij gehouden.

 

5.  Ontbinding

5.1. Not Just Content kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat wederpartij in een toestand zal verkeren waarin zij niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Not Just Content zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5.2. Indien voor wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 5.1. reeds werkzaamheden zijn gedaan of overeenkomsten met derden gesloten ter uitvoering van de overeenkomst, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Not Just Content ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Not Just Content vóór de ontbinding heeft gefactureerd in de zin dat deze of in het betalingsschema zijn opgenomen dat deel uitmaakt van de overeenkomst met de wederpartij en/of in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct en volledig opeisbaar. 5.3. Zaken die Not Just Content ter uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij heeft geleend dienen in het geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in artikel 5.1 onverwijld aan Not Just Content terug gegeven te worden.

 

6.  Reclames, klachten en bewijs

6.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de wederpartij terstond nadat Not Just Content de door haar verrichte werkzaamheden aan de wederpartij heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen veertien dagen na het verschijnen van het communicatiemedium, schriftelijk reclameren.

6.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen veertien dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

6.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Not Just Content worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

6.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Not Just Content beslissend.

 

7.  Exoneratie

7.1 Indien een bezwaar omtrent geleverde diensten en/of producten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Not Just Content ter zake wordt vastgesteld, zal Not Just Content te haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Not Just Content nimmer verplicht.

7.2 De aansprakelijkheid van Not Just Content voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten en/of producten, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde.

7.3 Not Just Content is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de wederpartij.

 

8.  Intellectueel eigendom

8.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Not Just Content voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

8.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen mits nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen wederpartij en Not Just Content eindigt, voor zover zij aan Not Just Content toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de wederpartij worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de wederpartij aan Not Just Content verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Not Just Content voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de wederpartij, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

De werkbestanden zullen – mist nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen – altijd eigendom blijven van Not Just Content en nooit worden gedeeld met de wederpartij en/of derden.

8.3 Wederpartij is in alle gevallen aansprakelijk en verantwoordelijk voor afkoop of afdracht van gebruikersrecht van materialen of composities aan BUMA STEMRA of andere belanghebbenden. 8.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

8.5 De wederpartij is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Not Just Content.

8.6 Not Just Content is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

8.7 Not Just Content is gerechtigd het in opdracht vervaardigde als portfolio materiaal te gebruiken.

 

9.  Toepasselijk recht

9.1 Op de overeenkomst tussen de wederpartij en Not Just Content en deze daarop toepasselijke algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.